Algemene leverings- en verkoopsvoorwaarden

  1. Onze prijzen en leveringsvoorwaarden zijn louter indicatief. Wij behouden ons het recht voor deze te wijzigen en aan te passen voor elk geval afzonderlijk. Geen leveringstermijn kan ons worden tegengeworpen tenzij wij deze schriftelijk en uitdrukkelijk hebben aanvaard. Elk geval van overmacht ontlast ons van de verplichting onze verbintenissen uit te voeren.
  2. De geleverde goederen blijven steeds onze eigendom tot algehele betalingen van de factuur.
  3. De goederen worden steeds vervoerd en/of verzonden op risico van de koper zelfs als de verzending vrachtvrij geschiedt.
  4. In geval van weigering van de koopwaar of contracten is een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 30% van het factuurbedrag, onverminderd ons recht om het bewijs te leveren van een hogere schade.
  5. De eventuele klachten dienen uiterlijk binnen 3 dagen na levering en schriftelijk te geschieden, zoniet worden de goederen als zijnde definitief en onherroepelijk aanvaard. Geen terugzending van de goederen zal worden aanvaard zonder ons voorafgaand schrijftelijk akkoord.
  6. Onze facturen zijn op hun datum onmiddellijk contant betaalbaar te Lokeren, netto en zonder korting. De aanvaarding van wissels op datum, afkortingen of afstand van schuldvorderingen, wijzigt niets aan deze clausule. Bij niet onmiddelijke betaling van de factuur op haar vervaldatum, en zonder dat hiertoe enige ingebrekestelling is vereist, zal van rechtswege een verwijlintrest verschuldigd zijn van 20% tot op de datum van daadwerkelijke betaling. Tevens wordt het verschuldigd bedrag van rechtswege en zonder ingebrekestelling, verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding van 20% met een minimum van €74,37, onafgezien de eventuele gerechtskosten. Disconto en incassokosten vallen ten laste van de nalatige debiteur. Bij niet-betaling van een enkele factuur of wissel hetzij van een enkele wisselbrief worden alle andere onmiddellijk eisbaar al is hun vervaldatum niet bereikt. Wij zijn dan tevens gerechtigd alle nog niet uitgevoerde leveringen te staken
  7.  Alle betwistingen tussen partijen, zowel betreffende de interpretatie als de uitvoering van de overeenkomsten, vallen uitsluitend onder de bevoegdheid van de rechtbanken te St.-Niklaas.
Om uw surfervaring te verbeteren maakt Givana gebruik van cookies. Meer informatie   OK